72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ ਸੀ

72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ ਸੀ


We create this channel for those who like punjabi culture Historical Places , Sikh History in pakistan , gurughar in pakistan, punjab partition stories , Punjabi …